Homa terapie - Naše poslední šance

Autor: Vasant V. Paranjpe, překlad: Jan Běhůnek DiS

 

 

 

Úvod

 

Doba technologií už odešla. Potřebujeme se obrátit k supertechnologii, aby

nás ochránila, před nebezpečím rozsáhlého znečištění životního prostředí, které jsme jako lidé vytvořili. Vzduch, který dýcháme, voda, kterou pijeme a půda, na které farmaříme, to všechno je dnes otrávené.

Mnozí vědci, lékaři a psychologové dnes mění své názory a začínají uvažovat holisticky, v souvislostech. Všeobecně v tomto směru vede fyzika, která jde příkladem ostatním vědám. Kvantový skok, který fyzika udělala, není v ostatních oborech ještě vidět. Když před několika lety fyzici začali uvažovat o vesmíru, ovlivněném svým pozorovatelem, učinili vlastně obrovský krok do minulosti, dlouhý několik tisíc let. Nemohli nezjistit, že zde existuje zlatý důl vědění, zvaný Védy, nejstarší známé spisy lidstva. Terapie Homa vychází přímo z Véd.

Možná budeme muset nově přezkoumat naše teorie o stvoření a vzniku vesmíru a akceptovat docela jinou životní zkušenosti a zážitky, než jakou ´vědeckými´ pojmy a termíny naše věda ještě nedokáže vysvětlit. Prastaré vědění říká, že lidská mysl je velmi jemná hmota a je možné ji formovat materiálními prostředky, jako je Homa terapie. Stejně tak potraviny, které pěstujeme, mohou být prostoupené určitým kvalitami, prostřednictvím Homa terapie. Hovoří-li tedy dnes fyzika o vesmíru, který je ovlivněný svým pozorovatelem, dříve či později bude muset začít počítat i s dalšími možnostmi mysli, jak je zmiňují posvátné texty. Také v zemědělské výrobě budou muset vědci uvažovat o docela jiných způsobech, jak pěstovat zdravé plodiny, jak to uvádí Védy.

Počítače dnes dokážou analyzovat některé funkce mozku, které nikdy před tím nezaznamenaly. Celá řada vědeckých hypotéz ukazuje na nové oblasti bádání a analýzu lidí na nové jemnohmotné úrovni. Pokud se to všechno vědcům přenese do srozumitelné řeči, porozumí tomu, co zdůrazňovali už staří mistři a proroci: že nemůže být zpochybněna existence člověka, mimo materiální úroveň. Dá se jít ještě o krok dál říct, že mezi tím, co je ´materiální´ a ´spirituální´, není rozdíl. Tento rozdíl, je vytvářený pouze lidskou myslí. Chceme objasnit to, že když použijeme slovo ´spirituální´, tak máme na mysli něco jiného, co se v současnosti rozumí pod pojmem ´náboženský´.

Tak zvaný ´náboženský´ aspekt, se může u každého člověka lišit. Ale spirituální povaha člověka je u všech stejná.

Proces, ve kterém se nyní nachází vědecké myšlení, neodvratně směřuje k posílení holistického a sjednocujícího názoru na Stvoření. To, co nazýváme ´myšlenkou´, se pak může stát předmětem. Možná by pak pro vědce bylo lehčí pochopit, jak Homa terapie působí. Lidé v Evropě, v Jižní a Severní Americe jsou svědky vynikajících výsledků Homa terapie a nazývají to ´zázrakem´. Když vědci porozumí zákonům, které jsou za těmito výsledky, už to nebudou nazývat ´zázrakem´. Vědci si pomalu uvědomují, že existují různé změny tak jemných energií, že je s našimi přístroji nedokážeme zaznamenat. Popřít jejich existenci je jeden způsob. Jiný způsob, je uznat hranici lidského intelektu, do té doby, než se objeví nová forma vnímání. Vědecký přístup, přijde až nakonec.

Základním nástrojem Homa terapie je Agnihotra, oheň spalovaný v měděné pyramidě a vyladěný na přírodní rytmy východu či západu Slunce. Působí na normální, ideální stav hmoty a na jiné úrovni způsobí transformaci. Tento oheň produkuje z obyčejné hmoty, hmotu ideální a transformuje ji na různých úrovních energie. Dnešní věda se ještě pohybuje ve tmě, co se týká zákonů energie; blíží se ale den, kdy se vědcům zjeví světlo tohoto poznání. Na tomto poznání Homa terapie stojí.

Slovo ´terapie´ se vztahuje k léčení: Homa terapie znamená léčení prostřednictvím léčebného působení Homa ohně na atmosféru. Metody popsané v této knize, které harmonizují energetické cykly planety, jsou jednoduché, snadno proveditelné a neuvěřitelně laciné. Ať už byly použité kdekoliv, přinesly vždy vynikající výsledky.

Někteří vědci ve východní Evropě začali testovat základní prostředek Homa terapie, tedy Agnihotra oheň, a zjistili velmi zajímavé věci. Ale vědec musí poskytnout teorii pro fenomény, které popisuje. Jeden vědec, k této situaci poskytnul svůj komentář:

,,Chemické reakce, které v Homa terapii při Agnihotra obřadu probíhají, nejsou tak důležité. Důležitá je radiace. Chemické aspekty hoření jsou známé. Na konci tohoto procesu vzniká voda, oxid uhelný, oxid uhelnatý, viditelné světlo a infračervené záření. To je současný klasický pohled na oheň. Podíváme-li se na jemnou strukturu ohně, zjistíme, že elektrony z jednoho atomu přeskakují na jiný atom a na velmi jemné úrovni způsobují určité vyzařování. V současné době se to neslučuje s kvantovou teorií.“

Myslíme si, že jsme vynalezli technologický ráj. V příštích letech se prokáže, že je to naše peklo. Ať se nám to líbí nebo ne, na stříbrném podnose technologie se sami servírujeme do chřtánu smrti.

Věda je něco jiného než technologie, věda je o hledání pravdy. To co technologie udělala a dál dělá, není nic jiného než okrádání půdy a vzduchu o všechny výživné látky, které dýcháme. Celou rostlinnou říši zničí pesticidy a insekticidy a člověk bude zamořený chemickými hnojivy a potravinářskými přísadami. Všechny tyto věci mají své následky. Lidstvo v současné době nemůže přežít, a pokud nedojde k úplnému obratu, směřuje ke katastrofě.

Zprávy o ohrožení planety zaplavují hromadné sdělovací prostředky. Ničení lesů a kontaminace ostatních životních teritorií, povedou k vymření rostlin a zvířat. Díry v ozónové vrstvě ohrožují veškerý biologický život na planetě. Ztráty životodárné ornice ohrožují naše zásobování potravinami. To vede ke zvýšení zátěže na psychiku.

Jsme svědky hrozného ničení naší planety. Vidíme, jak masově přibývá nemocí a jak se šíří smrtelné nemoci, aniž jsme schopni na ně nalézt léky. Lidstvo ale stále dál žije ve své pošetilosti a myslí si, že může znečišťovat a ničit cokoliv jak se mu zlíbí, aniž by za takové jednání muselo nést následky. Víme, že je to špatně, už jsme viděli důsledky podobných činů. Někteří z nás byli svědky havárií jaderných elektráren a působení škodlivých látek na naši půdu.

Uniklé chemické látky otráví naše vodní zdroje, znečištěné životní prostředí škodlivě působí na naši mysl. Mnozí z nás jsou jako chodící časované bomby, které mohou kdykoliv explodovat. Zažíváme nárůst násilí v rodinách, kriminality, zneužívání dětí, drog, alkoholu, který je trendem dnešní doby.

Blíží se doba, kdy už nebudou existovat žádné spolehlivé a neznečištěné přírodní zdroje. Všechny naše vodní zdroje budou znečištěné. Na některých místech budou hrozná sucha, zatímco jinde budou strašné povodně. Mělo by nám být jasné, že tyto časy už začaly. Musíme se nyní spolehnout na vědecké metody, aby se zvrátily negativní procesy, které znečišťují půdu, vzduch, vodu a ohrožují tak veškeré formy života. Vědci a vlády už to ví. Vnímání lidí je zamlžené iluzorními slogany o prosperitě a vedou k netečnosti ke stavu životního prostředí. Doba samolibé nevšímavosti se ale blíží k hořkému konci a právě proto bude zapotřebí Homa terapie. Vyzýváme vědce, aby prozkoumali, nakolik Homa terapie může zvrátit negativní důsledky znečištěného životního prostředí.

Veškerý život v přírodě - rostliny, stromy, lesy, obiloviny, zvířata a rovněž lidé, jsou na Zemi vystaveni hrozivému znečištění, takže je těžké škodlivým účinkům uniknout. Důležité mikroorganismy v půdě rychle odumírají. Brzy nebude co jíst, kromě míst kde je Homa atmosféra. Agnihotra, která je základním Homa ohněm, je způsob, jak tento svět zachránit. Jestli někdo najde lepší a snazší a způsob, pak jsme připraveni mu naslouchat.

Nikdo nemá exkluzivní právo vznášet si nároky na znalosti z Véd. Je to kulturní dědictví celého lidstva. Je proto povinností těch, kteří se k těmto znalostem dostanou, předávat je dál všem lidem, aby je mohl užívat každý k prospěchu svému i prospěchu svého okolí.

Až jaderné reaktory a úložiště jaderných odpadů začnou prosakovat, lidé žijící v jejich okolí si uvědomí, že žijí na sudech s dynamitem. Potom se lidé rozzlobí a začnou vědce obviňovat, protože udělali něco, co předem dostatečně neprozkoumali, že experimentovali s tak nebezpečným, radioaktivním materiálem. A také proto, že nedokázali předvídat možné důsledky a zneužití této síly a vytvořili tak velké nebezpečí.

Vědci budou vystaveni velkému tlaku, aby našli nějakou odpověď. Budou svědomitě a tvrdě pracovat na tom, aby našli nějaké řešení. Odpověď je tady. Řešením je Agnihotra Homa a zjevené vědomosti, které nám z vůle vyšší moci byly předány. Nevěřte jednoduše tomu, co říkáme. Vše si vyzkoušejte a přesvědčte se sami. Vybízíme vědu, aby si udělala svůj vlastní výzkum.

Homa terapie je prastará věda, která bude odhalena a znovu ožije. Přišla doba, ve které se celá společnost musí změnit a navrátit se ke starým osvědčeným způsobům. Dozrál čas, kdy se opět musí vzkřísit tato prastará věda zprostředkovaná Védami. Nastal čas, ve kterém jako maják musí věda vést naše životy a ne pověry, jak je tomu v současnosti.

Atmosféra Země je vyživována ohněm z Agnihotra Homy. Pokud se bude praktikovat Agnihotra oheň v měděné pyramidě, atmosféře to dodá enormní množství výživných a aromatických látek. Naší planetě to přinese opět řád.

Blížíme se k době, kterou jsme nikdy v naší historii nezažili. Stejně tak rychle, jako se šíří epidemie nemocí, se bude šířit po celé planetě i Agnihotra a Homa terapie. Právě tak rychle, jako se znečistila voda, vzduch a půda, lidstvo může zažít neuvěřitelnou změnu atmosféry, způsobenou Homa ohněm.

Doporučujeme lidem si přečíst Védy a udělat si vlastní zkušenost. Zkuste

vyvinout vlastní vědecké postupy, nebo věřte tomu, co si sami ověříte. Oba způsoby mají vést ke stejným závěrům. Někteří z nás nepokládají za nutné, analyzovat vědecké poznatky, matematické výzkumy nebo védické zákony.

Někteří ano, ale není v tom žádný rozdíl. Dělejte to, co vy sami pokládáte za správné. Poté, co bude všechno celistvé, uvěříte tomu, co jste sami zažili. Pak teprve uvěřte. Nedůvěřujte tomu, co si přečtete v této knize. Vyzkoušejte si vše sami.

Pomocí léčivých ohňů Homa terapie, jejichž základem je Agnihotra, vzniknou energie, které obnoví harmonii v zemské atmosféře. Dovolte nám zapracovat na tomto úkolu. Člověk by měl znovu poznat, co to je láska. Nový věk už začal.

 

Překlad: Jan Běhůnek DiS

Další knihy jsou zde: www.homaterapie.cz/ke-stazeni/

Kontakt

Jan Běhůnek DiS
Loužná 12
CZ-341 01 Horažďovice


https://www.youtube.com/channel/UCBhMnrDY3lr-6DPxe2PnpLw

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode